fordires logo

                                                                 logos top

Continguts

 Adaptats a la Resolució EDU/3017/2019, de 13 de novembre, per la qual es regulen els programes de formació inicial i d'actualització per a l'exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic

Mòdul 1- Marc normatiu de referència per als centres docents

Bases legals que regulen el sistema educatiu català.

Lleis i reglaments educatius. Nivell competencials en educació

Anàlisi de la legislació bàsica en matèria d’educació

Normativa de procediment administratiu

Normativa aplicable al personal funcionari i laboral.

Normativa aplicable a la convivència i al menor.

Mòdul 2- La qualitat i l’equitat com a principis del sistema educatiu

Els models de qualitat en educació

L’equitat com a element de fonamentació del sistema educatiu català

Qualitat i equitat, un binomi complex

El sistema d’indicadors d’educació de Catalunya

Xarxes i instruments de qualitat al sistema educatiu català

Implementació i gestió de models de qualitat als centres educatius

Marc 3. Les polítiques educatives: objectius i línies estratègiques del Departament d’Educació.

Política Educativa, Administració Educativa, Inspecció Educativa i Direcció

El Departament d’Educació: competències, estructura i funcionament

Les polítiques educatives: dels concepte a la realitat

Polítiques educatives en l’ensenyament reglat no universitari

Competències estatals i competències autonòmiques en educació

Les polítiques educatives del govern de Catalunya al s. XXI

Objectius i línies estratègiques del Departament d’Educació

Mòdul 4. La Llei d’Educació de Catalunya com a referent de la funció directiva

Introducció a la Llei d’Educació de Catalunya: orígens i desplegament

Anàlisi dels principals trets distintius de la LEC

La potenciació de l’acció directiva com a tret distintius de la LEC

Decret 102/2010 d’autonomia del centres educatius

Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

Funcions i atribucions de la direcció al Decret 155/2010

Mòdul 5. El lideratge pedagògic. Factors clau per a una direcció eficaç

Direcció i lideratge: coceptualització,  evolució i realitat

Teories i metàfores del lideratge: un embolic terminològic

La construcció de lideratge: enfocaments personalistes i situacions

Factors clau en la construcció de lideratge educatiu

El lideratge com a element determinant en l’accés a la direcció escolar

Mòdul 6. El PEC en un marc d’autonomia de centre

Evolució del Projecte Educatiu de Centre en la legislació: de la LODE a la LEC

El projecte educatiu de centre a la legislació actual: LOMCE i LEC

Concreció del projecte educatiu de centre en un marc d’autonomia

Fonaments i elements constitutius del Projecte Educatiu de Centre

Elaboració, aprovació i revisió del Projecte Educatiu de Centre

Donar vida al PEC: la construcció de cultura del centre

Mòdul 7. Enfocament competencial del currículum i avaluació del procés d’ensenyament en el marc de l’educació inclusiva i equitativa

El currículum competencial a la LOE-LOMCE i a la LEC

Decret 101/2010, de 3 d'agost d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d'educació infantil

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

Mòdul 8. Transformació educativa i cultura digital

Innovació i educació: dues cares de la mateixa moneda

Eines, xarxes i moviments innovadors a Catalunya 2020

El centre educatiu com a motor propulsor de la innovació

Disseny, posada en marxa i lideratge de processos d’innovació i millora

La cultura digital com a tret d’identitat del sistema educatiu català

Trets distintius de la digitalització del sistema educatiu català

La competència digital del professorat i de l’alumnat: Estratègia Digital de Centre

Mòdul 9. Organització i gestió de centres educatius

Planificació de la vida escolar: documentació institucional i gestió per projectes.

Distribució de tasques i funcions i organització del centre

Coordinació de l’activitat quotidiana.

Organització del centre educatiu i Projecte Educatiu de Centre

Organització per plans i projectes: Lingüístic, de Convivència, d’Atenció a la diversistat

L’organigrama com expressió del funcionament organitzatiu

El treball en equip i la coordinació com elements clua de l’organització

Mòdul 10. Gestió dels recursos del centre educatiu

Gestió de recursos humans.

Gestió curricular

Gestió dels temps i l’espai

Gestió de la convivència escolar.

Gestió de la comunicació

Gestió de les relacions amb l’entorn proper

Gestió administrativa

Gestió econòmica

Mòdul 11. Avaluació i retiment de comptes des de la perspectiva de la qualitat i de l’equitat

Autonomia, transparència y retiment de comptes.

Plans de millora. Planificació estratègica de processos.

Establiment d’indicadors de progrés institucional

L’avaluació institucional com a eina de millora. Eines per a l’avaluació del centre docent

La direcció escolar com a impulsora de l’autoavaluació institucional

Els directius com a col.laboradors en l’avaluació del sistema educatiu

Mòdul 12. El Projecte de Direcció.

Concepte i delimitació legal.

Identitat: Què és el PdD? De quins elements consta?

Procés d’elaboració. Com es fa? Quin ha de ser el resultat final?

Eines i recursos per a l’elaboració tutoritzada del PdD.

Difusió del Projecte de Direcció a la Comunitat Educativa

Exposició i defensa del PdD davant la Comissió de Selecció

Search